ព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យណូអែល

ព្រឹត្តិការ 13-12-2020

អំណរបុណ្យណូអែលជាមួយរាប់ពាន់អំណោយដ៏  HOT កំពុងរង់ចាំអ្នកក្លាហានក្នុងសប្តាហ៍នេះ។ ចូលរួមភ្លាមចា៎

Event Farm បរស់របរប្តូរអំណោយណូអែល (អនុវត្ត All Servers)

* ពេលវេលានឹងប្រព្រឹត្តទៅ៖ ចាប់ពីម៉ោង 00:00 ថ្ងៃទី 15/12 ដល់ម៉ោង 23:59 31/12

ឈ្មោះវត្ថុធាតុ ឈ្មោះសំភារៈប្តូររង្វាន់
កំណត់ចំនួនសរុបលើក
ផ្លែគុជ *1 + កណ្តឹង *1 នាគទេពផល *2 999
ស្រោមជើង *1 + ផ្កាយ *1 ឱសថសត្វពាហនៈ *2 999
ផ្លែគុជ *1 + កណ្តឹង *1 + ស្រោមជើង *1 + ផ្កាយ *1 ត្រាត្បូងនិល Lv4 *1 50
ផ្លែគុជ *1 +កណ្តឹង*1 +ស្រោមជើង *1 + ផ្កាយ *1 + កម្រងផ្កា *1 បន្ទះក្រញាំដៃបិសាចធាតុញីប្រាំបួន *1 50
ឈ្មោះសំភារៈ ការពិពណ៌នា
ផ្លែគុជ ប្រមូលពេលដែលវាយបិសាច។ វត្ថុធាតុប្រើប្រាស់ដើម្បីប្តូរអំណោយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យណូអែល
កណ្តឹង ប្រមូលពេលដែលវាយបិសាច។ វត្ថុធាតុប្រើប្រាស់ដើម្បីប្តូរអំណោយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យណូអែល
ស្រោមជើង ប្រមូលពេលដែលវាយបិសាច។ វត្ថុធាតុប្រើប្រាស់ដើម្បីប្តូរអំណោយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យណូអែល
ផ្កាយ ប្រមូលពេលដែលវាយបិសាច។ វត្ថុធាតុប្រើប្រាស់ដើម្បីប្តូរអំណោយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យណូអែល
កម្រងផ្កា ទីញនៅក្រុមពាណិជ្ជជាមួយតម្លៃ 100 មាស។ វត្ថុធាតុប្រើប្រាស់ដើម្បីប្តូរអំណោយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យណូអែល