ខ្សែសង្វាក់នៃព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍ទី ២៣

ព្រឹត្តិការ 25-01-2021

 ខ្សែសង្វាក់នៃព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍ទី ២៣

Server អនុវត្ត៖ server 1

ពេលវេលាអនុវត្ត៖ 25/01 - 31/01


I. វេនវង្វិលផ្លាកបញ្ជា

ស​ប្តា​ហ៍​នេះ event ផ្តល់ឱ្យវត្ថុធាតុដល់វីរបុរស អ្នកក្លាហានទេពគួ ហិបគ្រឿងប្រដាប់អភិជនក្រហម.. ក្រៅពីនោះមានបន្ថែមថ្មរស្មីនិម្មិត និងក្រណាត់ វិញ្ញាណកម្រិត 15 គឺជាវត្ថុធាតុសំខាន់សម្រាប់វីរៈបុរស

- បង្វិល 1 ដងចំណាយ 20 មាស ប្រសិនបង្វិល 10 ដងចំណាយត្រឹម 188 មាស                
- ការបង្វិលនិមួយៗនឹងសន្សំបាន 1 ផ្លាកបញ្ជា        

II. Event Shop កំណត់ម៉ោង

- សប្តាហ៍នេះនឹងបើកការលក់របស់ក្តៅ ៗ សម្រាប់វីរបុរសដើម្បីបង្កើនកម្លាំងប្រយុទ្ធ                        

ឈ្មោះវត្ថុធាតុ តម្លៃលក់
វិញ្ញាណសត្វសម្បូណ៌ស្នេហ៍ 100
ក្រណាត់វិញ្ញាណកម្រិត 15 200
ហិបថ្មពណ៌មាស 500
ហិបមហាឫទ្ធី 500

 

III. Event វេនបង្វិលមាស

ការត្រឡប់មកវិញនៃ event វេនបង្វិលមាសបន្ទាប់ពីសម្រាកមួយរយៈ តើវីរបុរសបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយឬនៅ?

ជាមួយនឹងគោលបញ្ចូលតូចបំផុតទៅដល់ធំ មើលតើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់វីរៈទៅដល់ណា អាចបង្វិលបាន x10 ឬទេ?

វេនបង្វិល គោលបញ្ចូល មាសបង្វិល
1 50 38
2 100 88
3 500 488
4 1500 1488
5 5000 4888
6 10000 9888

IV. Event សន្សំបញ្ចូលរាល់ថ្ងៃ\

ក្នុងពេលវេលាកើតឡើង event ជារៀងរាល់ថ្ងៃវីរបុរសចំណាយមាសប្រព័ន្ធនឹងសន្សំមក ពេលវេលាសន្សំពី 0h - 23h59 រាល់ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃនឹង reset គោលសន្សំចំណាយឡើងវិញ

គោលសន្សំចំណាយ វត្ថុធាតុ ចំនួន
50
ឱសថពាហនៈ 15
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 15
នាគទេពផល 15
ថ្មត្បូងនិល Lv3 1
300
ឱសថពាហនៈ 30
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 30
នាគទេពផល 30
ថ្មត្បូងនិល Lv4 1
600
ឱសថពាហនៈ 40
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 40
នាគទេពផល 40
ថ្មត្បូងនិល Lv5 1
1500
ឱសថពាហនៈ 70
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 70
នាគទេពផល 70
ថ្មត្បូងនិល Lv6 1
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី 3
3000
ឱសថពាហនៈ 120
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 120
នាគទេពផល 120
ថ្មត្បូងនិល Lv7 1
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី 5

V.  Event សន្សំបញ្ចូល 7​ ថ្ងៃ

ព្រឹត្តិការណ៍នៅសប្តាហ៍នេះនឹងនាំវីរបុរសឈុតក្បាច់គុនក្តៅខ្លាំងថ្មីមួយគឺក្បាច់គុន៖ យុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី

ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ វីរបុរសដំណើរការដើម្បីបញ្ចូលហ្គេមនឹងត្រូវបានសន្សំមក

លក្ខខណ្ឌ រង្វាន់ 1 រង្វាន់ 2 រង្វាន់ 3 រង្វាន់ 4 រង្វាន់ 5
សន្សំបញ្ចូល 50 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *1 ឱសថគន្ធមេឃា *1 បញ្ជាម៌ាគាតារា*1 ថ្នាំ EXP x2 *1 នាគទេពផល*10
សន្សំបញ្ចូល 120 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *2 ឱសថគន្ធមេឃា *2 បញ្ជាម៌ាគាតារា*2 ថ្នាំ EXP x2 *1 នាគទេពផល*20
សន្សំបញ្ចូល 600 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *3 ឱសថគន្ធមេឃា *3 បញ្ជាម៌ាគាតារា*3 ថ្នាំ EXP x2 *1 នាគទេពផល*30
សន្សំបញ្ចូល 1200 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *4 ឱសថគន្ធមេឃា *4 បញ្ជាម៌ាគាតារា*4 ថ្នាំ EXP x2 *1 នាគទេពផល*40
សន្សំបញ្ចូល 4000 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *5 ឱសថឈូកកែវ *1 បញ្ជាម៌ាគាតារា*5 ថ្នាំ EXP x3 *1 នាគទេពផល*50
សន្សំបញ្ចូល 9000 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *10 ឱសថឈូកកែវ *3 បញ្ជាម៌ាគាតារា*7 ថ្នាំ EXP x3 *1 នាគទេពផល*100
សន្សំបញ្ចូល 15000 មាស បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី *20 ឱសថឈូកកែវ *5 បញ្ជាម៌ាគាតារា*10 ថ្នាំ EXP x3 *1 នាគទេពផល*150