ណែនាំមើលមិត្រភក្តិរួម៖ Group PK Legend - Gamo Fans

ព្រឹត្តិការ 10-12-2020

ណែនាំមើលមិត្រភក្តិរួម៖ Group PK Legend - Gamo Fans

 

- ជំហានទី 1៖ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចូល group៖ https://bit.ly/group_PK_Legend_Gamo


- ជំហានទី 2៖ ចុចចូលខ្ទងអក្សរ PK Legend - Gamo Fans ដូចរូបភាពខាងក្រោមនេះ។


- ជំហានទី 3៖ ទាញយកផ្នែក " members " នឹងលេចចេញបង្ហាញចំនួនមិត្រភក្តិរួមក្នុង group។

Tada ចុងក្រោយបង្អស់គ្រាន់តែថតរូបបង្ហាញចំនួនមិត្រភក្តិរួមនិងចូលរួមទទួលអំណោយនៃព្រឹត្តិការណ៍ចា៎។
🎯 Link ព្រឹត្តិការណ៍៖ https://bit.ly/eventfriend_PKLegend