[𝗛𝗢𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦]  ស្វែងយល់ពីភពថ្មីនាគក្រហម

ព្រឹត្តិការ 01-09-2020

[𝗛𝗢𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦]  ស្វែងយល់ពីភពថ្មីនាគក្រហម

អ្នកក្លាហានអង់អាចរបស់ Chariya អើយ! អ្នកទាំងឡាយប្រយុទ្ធ game យ៉ាងម៉េចដែរហើយ?
✳️ មាននរណាចង់រួមជាមួយ Chariya ជិះសេះស្វែងយល់ពិភពថ្មីមាននាមប្រកដថានាគក្រហមដែរឬទេចា៎?

🎯 ពេលវេលាចេញដំណើរទៅពិភពថ្មី៖ 10h10 ថ្ងៃទី 02/09

🎯 ពិសេសជាងទៀត ដើម្បីឆ្លើតតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកក្លាហានទាំងឡាយ Chariya លេងដៃធំម្តងពេលនេះជូន code កំពូលដែលមិនធ្លាប់មានតាំងពីមុនមកលេខកូដ code ILOVEPK។

✳️ អ្នកក្លាហានទាំងអស់សូមត្រៀមរៀបចំប្រដាប់ប្រដាឲ្យរួចស្រេច៖ ទូរស័ព្ទ បញ្ចូលថ្មឲ្យពេញ ជាមួយស្មាតីរឹងមាំដើម្បីត្រៀមស្វែងយល់ពិភពថ្មីណា៎។
ប្រញាប់ប្រញាល់ប្រយុទ្ធ PK Legend រួចនិយាយឲ្យ Chariya ស្តាប់ពីការវាយតម្លៃរួមជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកក្លាហានផងចា៎!