[លក្ខណៈ] ធាតុប្រាំបី PK Legend

លក្ខណៈ 20-08-2020

[លក្ខណៈ] ធាតុប្រាំបី PK Legend

សួស្ដីអ្នកក្លាហាន!

ដើម្បីជំនួយដល់អ្នកក្លាហានក្នុងការបទពិសោធន៍អស់រយៈពេលកន្លងហើយនោះ។ ក្រុមគ្រប់គ្រងការងារ PK Legend សូមឧទ្ទេសនាមនូវបណ្ដាលក្ខណៈធាតុប្រាំបី ជួយដល់អ្នកក្លាហានអាចកើនកម្រិតខ្ពស់របស់តួអង្គដែលកំពុងប្រើប្រាស់។ 

I. ឧទ្ទេសនាម៖
- នៅចំណុចប្រទាក់អេក្រង់ចុច →ធាតុប្រាំបី ដើម្បីចូល។

II. វិធាន៖

  1. បើកដំណើរការធាតុប្រាំបី៖

- អ្នកលេងត្រូវឆ្លងកាត់ កើនកម្រិតឈានដល់គោលដែលបានបញ្ញត្តិ ប្រព័ន្ធធាតុប្រាំបីនឹងបានបើក។

- ឆ្លងផុតប្រាសាទគ្មានដែនកំណត់នឹងបានបើកប្រអប់ដាំបិទធាតុប្រាំបី  បន្ទាប់នោះនឹងទទួលបាននូវបណ្ដាឧករណ៍កើនកម្រិតធាតុប្រាំបី។
- បណ្ដាធាតុប្រាំបីមានគុណភាពទាបអាចនាំទៅបំបែកនឹងទទួលបានវិញ្ញាណប្រណិតដើម្បីកើនកម្រិតធាតុប្រាំបី។

  1. បំបែក៖

- បំបែកបណ្ដាវត្ថុធាតុ មិនអាចជំនួយដល់អ្នកក្លាហានទទួលពិន្ទុកើនកម្រិតធាតុប្រាំបីបានទេ។

ជូនពរអ្នកក្លាហានលេង game ដោយរីករាយ !