[លក្ខណៈ] ដំណាក់អាថ៌កំបាំង PK Legend

លក្ខណៈ 20-08-2020

[លក្ខណៈ] ដំណាក់អាថ៌កំបាំង PK Legend

សួស្ដីអ្នកក្លាហាន!

ពិភពគុនមានការជ្រួលច្របល់ ការចងពៀរវេរាទៅមករិតតែមានបញ្ហា យល់ល្អប្រិយមិត្តចូលរួមក្រុមបក្សមួយដើម្បីថ្ងៃក្រោយចេញដំណើរក្នុងពិភពគុនក៏បានជួបនឹងបងប្អូន ជួបឧបសគ្គណាក៏មានអ្នកជួយដែរ! ចូលដំណាក់អាថ៌កំបាំងអាចជួយប្រិយមិត្តទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន, រាល់សប្តាហ៍ តែងបានរួមដំណើរជាមួយបងប្អូនមិត្តភក្តិប្រយុទ្ធដណ្តើមធន់ធាន។ កំណើតដូច្នេះទើបហៅថាសុខសាន្ដ! 

I. ឧទ្ទេនាម៖

- នៅចំណុចប្រទាក់អេក្រង់ចុច → ដំណាក់អាថ៌កំបាំង  ដើម្បីចូល។

II. វិធាន៖

♦ មានមួយចំនួនព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវតែចូលដំណាក់អាថ៌បាំងទើបចូលរួមបាន។
♦ អាចចុចត្រង់ពាក្យថា ចុចសុំរហ័ស ដើម្បីចូលបានច្រើនដំណាក់អាថ៌កំបាំងក្នុងពេលស្របគ្នា។

♦ ប្រសិនចុចចូលពាក្យ សុំចូលរហ័ស ដំណាក់អាថ៌កំបាំងភាគខាងសត្រូវនឹងធ្វើការអញ្ជើញដោយស្វ័យប្រវត្តិ នឹងចូលដំណាក់អាថ៌កំបាំងនេះដោយផ្ទាល់។

 ព្រឹត្តិការណ៍ដំណាក់អាថ៌កំបាំង៖

♦ បន្ទាប់ពីការចូលរួមដំណាក់អាថ៌កំបាំង អ្នកក្លាហានអាចអាចចូលរួមមួយចំនួនសកម្មភាពដំណាក់អាថ៌កំបាំងហើយនឹងទទួលអំណោយរាល់ថ្ងៃ។

 ♦ បច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធដំណាក់អាថ៌កំបាំងមានជាច្រើនលក្ខណៈអនុញាត្តិឲ្យ user ចូលរួម បង្កើនការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមមនុស្សលេង ក្រុមបក្សរួម server។

♦ អ្នកលេងអាចចូលរួមដំណាក់អាថ៌កំបាំងដើម្បីទទួលបានអំណោយជាច្រើន។ 

♦ បណ្ដាលក្ខណៈពិសេសផ្សេង៖ ប្រយុទ្ធបន្ថែមដំណាក់អាថ៌កំបាំង, BOSS ដំណាក់អាថ៌កំបាំង, ទីតាំងដំណាក់អាថ៌កំបាំង, រួបរួមប្រយុទ្ធដំណាក់អាថ៌កំបាំង, អំណោយបក្ស…

ជូនពរអ្នកក្លាហានលេង game ដោយរីករាយ !