[លក្ខណៈ] អភិជន PK Legend

លក្ខណៈ 19-08-2020

[លក្ខណៈ] អភិជន PK Legend

សួស្ដីអ្នកក្លាហាន!

ប្រព័ន្ធអភិជនក្នុង PK Legend ជំនួយដល់អ្នកក្លាហានកើនបន្ថែមមុខងារកម្លាំងជាច្រើនសម្រាប់តួអង្គ។

 

I. ឧទ្ទេនាម៖

  • នៅចំណុចប្រទាក់អេក្រង់ចុច → អភិជន ដើម្បីចូល។

II. វិធាន៖

  • អភិជនគឺជាប្រព័ន្ធមួយរួមដំណើរ ដែលមិនត្រូវខ្វះបាននូវពេលធ្វើដំណើរចេញក្រៅពិភពគុនផងដែរ។
  •  បណ្ដាអភិជនទាំងអស់នឹងមានមុខជំនាញជំនួយផ្សេងៗគ្នាដូចជា៖ កើន %HP, កើន % ការពារ, កើន % វាសម្រុក  ជំនួយបង្កើនកម្លាំងសម្រាប់តួអង្គ។

  • ដំឡើងគ្រឿងប្រដាប់អភិជននឹងជំនួយផ្នែកខាងសន្ទស្សន៍លេខតួអង្គកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។
  •  ចំណាយមាសនឹងអាចទទួល x2 កម្រិតស្ទាត់ជំនាញរបស់ដំឡើងគ្រឿងប្រដាប់អភិជន។
  •  គ្រឿងប្រដាប់អភិជនអាចទទួលបានតាមរយៈការចំណាយប្រហារ BOSS ពិភពលោក។

  •  អាចប្រើប្រាស់កាតដើម្បីបើកឲ្យទូលាយអភិជន *2 ដើម្បីកើនរហូតអភិជនជំនួយមួយ។
  • កាតបើកឲ្យទូលាយអភិជននឹងទទួលបានពីព្រឹត្តការណ៍ក្នុង game។