[លក្ខណៈ]  Pet PK Legend

លក្ខណៈ 19-08-2020

[លក្ខណៈ]  Pet PK Legend

សួស្ដីអ្នកក្លាហាន!

នៅលើមាគ៌ាយកឈ្នះពិភពលោក ដែលមិនជួបឧបស័គ្គក្នុងដំណើរទេគឺត្រូវរក Pet ។ Pet វាជំនួយការបង្កើនល្បឿនចលនា នៅជំនួយតួអង្គការកើនបន្ថែមកម្លាំងរបស់វាតាមអត្រាប្រាកដនិងជំនួយបន្ថែមបណ្ដាមុខជំនាញដែលវារៀនបាន។

 ប៉ុន្ដែ ចង់បានជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ Pet បានដូចចិត្តគឺត្រូវមើលអ្នកក្លាហានយល់អំពីវាប៉ុន្មាន?

 

I. ឧទ្ទេនាម៖

- នៅចំណុចប្រទាក់អេក្រង់ចុច → Pet ដើម្បីចូល។

II. វិធាន៖

- ជ្រើសរើស pet ចុច “ចេញប្រយុទ្ធ” ដើម្បីដំឡើង pet ចេញក្នុងឈុតប្រយុទ្ធ។ 1 pet បានត្រឹមបានចេញក្នុងមួយឈុតប៉ុណ្ណោះទេ, pet ចេញប្រយុទ្ធយោងទៅតាម % នៃមុខងាររបស់ខ្លួនសម្រាប់តួអង្គនិង pet ក្នុងពេលប្រយុទ្ធរាល់ដង user សម្រុកនិងចាប់ផ្ដើមវាយសម្រុក។

 - បណ្ដាអម្ចាស់អាចកើនកម្រិតផ្កាយឬកើនកម្រិតផ្កាយដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ Pet។

- កម្រិតកាន់តែខ្ពស់កាន់តែទទួលច្រើនមុខងារជំនួយផ្នែកកើនបន្ថែមកម្លាំងសម្រាប់ Pet។

- បណ្ដាអម្ចាស់អាចប្រើប្រាស់នាគទេពផលដើម្បីកើនផ្កាយសម្រាប់ Pet។

- អាចទទួលតាមរយៈសកម្មភាពពាណិជ្ជក្នុង game។

ជូនពរអ្នកក្លាហានលេង game ដោយរីករាយ !