ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍ទី 22

ព្រឹត្តិការ 17-01-2021

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍នេះនឹងនាំមកជាច្រើន items វត្ថុធាតុដែលមានតម្លៃ សម្រាប់ជំនួយអ្នកក្លាហានប្រមូលគ្រប់គ្រាន់វត្ថុធាតុនិងទទួលបានគ្រឿងប្រដាប់ដែលខ្លួនចង់បាន

♦ ពេលវេលានៃព្រឹត្តិការណ៍    18/01 - 24/01    
♦ Server អនុវត្ត: Server 1,2,3

I. Event សន្សំចំណាយ 7 ថ្ងៃ

- ក្នុងរង្វង់ 7 ថ្ងៃ អ្នកលេងចាប់ផ្តើមចំណាយមាសប្រព័ន្ធនឹងទទួលយកកត់ចំណាំ ឈានដល់គោលរង្វាន់ណាគឺទទួលយកនូវអំណោយឯគោលនោះ                            
- ចំណាយមាសកាន់តែច្រើនក៏ទទួលបានវត្ថុធាតុក៏កាន់តែច្រើន                                

គោលចំណាយមាស រង្វាន់វត្ថុធាតុ ចំនួន
60
ឱសថសត្វពាហនៈ 5
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 5
នាគទេពផល 5
វិញ្ញាណទារកសត្វ 1
200
ឱសថសត្វពាហនៈ 30
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 30
នាគទេពផល 30
ឱសថគន្ធមេឃា 1
500
ឱសថសត្វពាហនៈ 50
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 50
នាគទេពផល 50
ផ្លែស្វាយកាល 1
1000
ឱសថសត្វពាហនៈ 70
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 70
នាគទេពផល 70
ផ្លែសហស្សវត្សរ៍ 1
2000
ឱសថសត្វពាហនៈ 70
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 70
នាគទេពផល 70
100 ម៉ឺនកាក់ 1
វិញ្ញាណនាគរាជហោះ 1
3500
ឱសថសត្វពាហនៈ 70
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 70
នាគទេពផល 70
100 ម៉ឺនកាក់ 3
ឱសថព្រឹលខៀវ 1
6000
ថ្មពណ៌មាស (ខ្ពស់) 10
ឱសថសត្វពាហនៈ 200
បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុវិជ្ជាគុន 5
បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុឧបករណ៍-គុណភាព 5
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 200
នាគទេពផល 200
កាក់ 1500000
10000
ថ្មមហាឫទ្ធី (ខ្ពស់) 10
ឱសថសត្វពាហនៈ 250
បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុវិជ្ជាគុន 10
បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុឧបករណ៍-គុណភាព 10
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 250
នាគទេពផល 250
50 ម៉ឺនកាក់ 3
15000
ថ្មនាគប្រាំបួន (ខ្ពស់) 10
ឱសថសត្វពាហនៈ 300
បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុវិជ្ជាគុន 20
បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុឧបករណ៍-គុណភាព 20
ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 300
នាគទេពផល 300
កាក់ 2000000

II. Event សន្សំបញ្ចូលថ្ងៃ                            
- ក្នុងរយៈកាលប្រព្រឹត្តទៅនៃព្រឹត្តិការណ៍ រៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកក្លាហានចាប់ផ្តើមបញ្ចូលមាសចូល game នឹងត្រូវបានគិតសន្សំសំច័យ                            
- អ្នកក្លាហានបញ្ចូលមាសឈានដល់គោលណាគឺនឹងទទួលភ្លាមរង្វាន់របស់គោលបញ្ចូលនោះ                            
* ចំណាំ៖ មាសគឺសន្សំសំច័យបានតែក្នុងរង្វង់ 1 ថ្ងៃ ឆ្លងថ្ងៃចំនួនមាសសន្សំបាននឹងត្រឡប់ទៅកាន់ 0 ដើម្បីសន្សំមកវិញដំបូងអ្នកក្លាហានត្រូវទទួលអំណោយទាំងអស់រង្វាន់នៅក្នុងថ្ងៃនោះ                            
                            

គោលបញ្ចូល រង្វាន់វត្ថុធាតុ ចំនួន
Nạp đạt mốc 150 Vàng
ថ្មជម្រះកិលេស 1
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម 3
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 3
50 ម៉ឺនកាក់ 1
Nạp đạt mốc 300 Vàng
ថ្មជម្រះកិលេស 2
អាវុធដែកត្រជាក់-មធ្យម 5
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 5
100 ម៉ឺនកាក់ 1
Nạp đạt mốc 600 Vàng
ថ្មជម្រះកិលេស 4
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 3
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 7
50 ម៉ឺនកាក់ 3
Nạp đạt mốc 1500 Vàng
ថ្មជម្រះប្រពៃ 3
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 5
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 10
100 ម៉ឺនកាក់ 2
Nạp đạt mốc 3000 Vàng
ថ្មជម្រះប្រពៃ 6
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 10
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 15
100 ម៉ឺនកាក់ 3
បញ្ចូលឈានដល់គោល 6000 មាស
ថ្មជម្រះប្រពៃ 15
អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 15
បញ្ជាស្វែងរកកំណប់វិជ្ជាគុន 20
500 មឺនកាក់ 1

III. Event ឆ្មានាំមកនូវលាភ                    
- សប្តាហ៍នេះ Event ឆ្មានាំមកនូវលាភនឹងរាត់ 1 លើកអុសអន្លាយ 4 ថ្ងៃ                    
ពេលវេលា៖ ចាប់ពីថ្ងៃ 02/01 -> 05/01                    
Server អនុវត្ត    Server 1,2,3                

លើកទី ចំនួនមាសដាក់បញ្ចូលការបង្វិល កម្រិត VIP តម្រូវការ
1 48 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
2 188 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
3 588 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
4 1488 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
5 3288 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
6 10888 5,6,7,8,9
7 20888 7,8,2009
8 40888 9

IV. Event ដក់រង្វាន់កំណត់ម៉ោង

"- សប្តាហ៍នេះ event នឹងនាំមកឲ្យអ្នកក្លាហានបណ្តាវត្ថុធាតុដ៏ពិសេសជាក់ចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដ មានដូចជានាគរាជមហាធរណី, អាវសម្រាប់ធ្វើកិច្ចរបស់គ្រូ ក្រៅពីនោះនៅមានហិបគ្រឿងប្រដាប់អភិជនក្រហម 3 ផ្កាយគឺជាបណ្តាវត្ថុធាតុដែលអ្នកក្លាហានកំពុងតែតម្រូវការវា
 - បង្វិល 1 លើកនឹងបាត់ 20v, បើបង្វិល 10 លើក 200v"

លើកទី វត្ថុធាតុ ចំនួន
1 នាគរាជមហាធរណី 1
2 អាវសម្រាប់ធ្វើកិច្ចរបស់គ្រូ 1
3 អំណោយអភិជន 3 ផ្កាយក្រហម 1
4 ពាន់ថ្នាំផល 5
5 អាវុធដែកត្រជាក់-ខ្ពស់ 1
6 បញ្ជាស្វែងរករតនវត្ថុឧបករណ៍-គុណភាព 5
7 ផ្លាកទេពសមាធិ (ខ្ពស់) 1
8 ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 10
9 ថ្មពណ៌មាស(មធ្យម) 5
10 ថ្មមហាឫទ្ធី(មធ្យម) 5
11 500 មាសចាក់សោ 1
12 ឱសថសត្វពាហនៈ 10
13 នាគទេពផល 10
14 ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 5
15 30ម៉ឺនសុទ្ធវិញ្ញាណកម្លាំងធាតុ 1

 

លើកទី វត្ថុធាតុ ចំនួន
1 ធ្មេញប្រាំមួយ(7N) 1
2 អំណោយជម្រើសដាវល្បីល្បាញ-គុណភាព 1
3 កិត្តិនាមលំពែងកម្ទេច 1
4 ឱសថត្បូងរស្មីចិញ្ចាច 1
5 ឱសថព្រលឹងទុគ៌ត-ខ្ពស់ 1
6 អាវុធដែក ត្រជាក់-ខ្ពស់ 1
7 ជំនាញមេទ័ព-ព្យាបាលរបួស 1
8 ជំនាញមេទ័ព- បូជាសព 1
9 ជំនាញមេទ័ព-វិញ្ញាណនិម្មិត 1
10 ជំនាញមេទ័ព-ចំណងចង 1
11 ជំនាញមេទ័ព-បង្ក្រាម 1
12 ជំនាញមេទ័ព-ផាសុកភាព 1
13 ហិបគ្រឿងប្រដាប់មរទ័ព-តារា 1

V. Event រៀបចំណាត់ថ្នាក់សន្សំចំណាយ                            
                            
ក្នុងរយៈកាលប្រព្រឹត្តទៅនៃ event អ្នកក្លាហានចាប់ផ្តើមចំណាយមាសនឹងទទួលបានអំណោយ រៀបចំណាត់ថ្នាក់កាន់តែខ្ពស់ទទួលបានក៏កាន់តែច្រើន                            
អ្នកលេងចង់ចូលកាន់រារាងរៀបចំណាត់ថ្នាក់ត្រូវតែចំណាយឈានដល់គោលបានកំណត់ទើបអាចទទួលបានរង្វាន់                            

ទីតាំងចំណាត់ថ្នាក់ លក្ខខណ្ឌអតិបរមាដើម្បីរៀបចំណាត់ថ្នាក់ រង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់ ចំនួន
1
6000
អំណោយថ្ម Lv6 ចៃដន្យ 1
អំណោយធាតុប្រាំបីក្រហម 3
ហិបជានិច្ចស៊ូនយាន 1
ហិបបន្ទះកម្រិត 5 5
2
5000
អំណោយថ្មLv5 ចៃដន្យ 1
អំណោយជម្រើសដាវល្បីល្បាញកម្រ 1
អំណោយធាតុប្រាំបីក្រហម 2
ហិបបន្ទះកម្រិត 5 3
3
4000
អំណោយថ្ម Lv5 ចៃដន្យ 1
អំណោយជម្រើសដាវល្បីល្បាញកម្រ 1
អំណោយធាតុប្រាំបីក្រហម 1
ហិបបន្ទះកម្រិត 5 1
4 - 6
3000
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 25
ហិបជំនាញមេទ័ព 3
អំណោយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិសេស 3
ម៉ឺនសត្វផល 3
7 - 10
2000
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 15
ហិបជំនាញមេទ័ព 2
អំណោយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិសេស 2
ម៉ឺនសត្វផល 2
11 - 20
1000
ហិបថ្ម-ខ្ពស់ 5
ហិបជំនាញមេទ័ព 1
អំណោយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិសេស 1
ម៉ឺនសត្វផល 1