របៀបប្តូរ GAME PK LEGEND

ព័ត៌មាន 18-03-2021

របៀបប្តូរ GAME PK LEGEND

 

1. របៀបប្តូរ

ជំហានទី 1៖ អ្នកលេងចាប់ផ្តើមបញ្ចូល form បញ្ជាក់ប្តូរ game

***  ព័ត៌មានចាំបាច់៖

  • ID តួអង្គ
  • Server
  • Email គណនី
  • Gmail
  • ឈ្មោះ Facebook

 

ជំហានទី 2៖ Admin ចាប់ផ្តើម check គណនីដើម្បីជំនួយក្នុងការប្តូរ

*** លក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការប្តូរ៖

  • កម្រិត VIP ពីVIP 5 ឡើងទៅ
  • Level ingame ពី 350 ឡើងទៅ
  • ព័ត៌មានត្រូវតែត្រឹមត្រូវ

ជំហានទី 3៖ Admin បន្តការផ្ញើ code និងការណែនាំផ្ទេរ game តាម email បានចុះឈ្មោះ

 

*** ពេលវេលា៖

- ពេលវេលាដើម្បីទទួលបានការចុះឈ្មោះផ្ទេរ game ពី 18/03/2021 ដល់ 23h59 ថ្ងៃ 23/03/2021

- ពេលវេលាផ្ញើ email ណែនាំប្តូរនិង gift code៖ ថ្ងៃ 24/03/2021

 

2. កម្រៃសម្រាប់អ្នកលេងចាស់ត្រលប់មកប្រយុទ្ធម៉ាស៊ីនមេវិសេស

*** Giftcode VIP កំពូកចេញដំណើរ

GIFTCODE VIP
Ordinal Number ឈ្មោះវត្ថុធាតុ ចំនួន
1 កិត្តនាមអ្នកកំពូលបង្ហាញខ្លួន (រៀងរហូត) 1
2 មាស 2000
3 ថង់កាក់ធំ 5
4 ពាហនៈសេះទេពមរណៈ (14 ថ្ងៃ) 1
5 អភិជនកើនកម្រិតឱសថគ្រាប់ 50

 

*** សងវិញកម្រិត VIP

កម្រិត VIP ឈ្មោះ ចំនួន
VIP 5
ហិបវិញ្ញាណសត្វកម្រដោយចៃដន្យ 1
ថង់សិលាកែវ-4 1
ដំឡើងសិលាកែវ 50
មាស 1000
VIP 6
ហិបវិញ្ញាណសត្វកម្រដោយចៃដន្យ 2
ថង់សិលាកែវ-4 2
ដំឡើងសិលាកែវ 70
មាស 1500
VIP 7
ហិបវិញ្ញាណសត្វកម្រដោយចៃដន្យ 3
ថង់សិលាកែវ-4 3
ដំឡើងសិលាកែវ 90
មាស 2000
VIP 8
ហិបវិញ្ញាណសត្វកម្រដោយចៃដន្យ 4
ថង់សិលាកែវ-4 4
ដំឡើងសិលាកែវ 100
មាស 2500
VIP 9
ហិបវិញ្ញាណសត្វកម្រដោយចៃដន្យ 5
ថង់សិលាកែវ-5 3
ដំឡើងសិលាកែវ 150
មាស 5000

បន្ថែមពីលើការលើកទឹកចិត្តទាំងនេះអ្នកលេងក៏អាចរីករាយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេសពីព្រឹត្តិការណ៍រីករាយថ្ងៃកំណើតនិងព្រឹត្តិការណ៍ម៉ាស៊ីនមេពិសេសប្រសិនបើពួកគេចូលរួមជាមួយម៉ាស៊ីនមេ S52 ។