[𝗛𝗢𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦] ឈេ្វងយល់ពិភពថ្មីនាគអគ្គី

ព្រឹត្តិការ 13-09-2020

[𝗛𝗢𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦] ឈេ្វងយល់ពិភពថ្មីនាគអគ្គីអ្នកក្លាហានអង់អាចរបស់ Chariya អើយ! អ្នកទាំងឡាយប្រយុទ្ធ game យ៉ាងម៉េចដែរហើយ?
តើមាននរណាចង់រួមជាមួយ Chariya ជិះពាហនះឈ្វេងយល់ពិភពថ្មីមាននាមថានាគអគ្គីដែរឬទេ?

- ពេលវេលាចេញដំណើរទៅពិភពថ្មី៖ 10h10 ថ្ងៃទី 14/09

- ក្រៅពីនោះ មាននរណាដឹងល្បិចស្នៀតបញ្ចូលតិចតែទទួលបានអំណោយជាច្រើនដែរឬទេ? Chariya បង្ហើបឲ្យស្តាប់បន្តិចចុះ។ គ្រាន់តែបញ្ចូល 1$ inapp (ស្មើហ្នឹង 0.9$ នៅ http://bit.ly/PKLegend_Pay) អ្នកក្លាហានទាំងឡាយនឹងទទួលបានជាកម្មសិទ្ធិឃ្លាំងអំណោយមួយសប្បាយក្នុងការជ្រើសរើសវា។

អ្នកក្លាហានទាំងអស់សូមត្រៀមរៀបចំប្រដាប់ប្រដាឲ្យរួចស្រេច៖ ទូរស័ព្ទ បញ្ចូលថ្មឲ្យពេញ ជាមួយស្មាតីរឹងមាំដើម្បីត្រៀមស្វែងយល់ពិភពថ្មីណា៎។
ប្រញាប់ប្រញាល់ប្រយុទ្ធ PK Legend រួចនិយាយឲ្យ Chariya ស្តាប់ពីការវាយតម្លៃរួមជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកក្លាហានផងចា៎!។