[សកម្មភាព] មហាជនដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ PK Legend

ការណែនាំ 19-08-2020

សួស្តីអ្នកក្លាហាន!

គ្រប់សកម្មភាពពិសេសប្រចាំថ្ងៃរបស់ PK Legend  ជួយអ្នកក្លាហានមានបទពិសោធន៍ប្រឈមនឹងបញ្ហាថ្មីៗ។រាល់សកម្មភាពតែងមានអំណោយផ្សេងដោយលែក អាចជាបទពិសោធន៍ឬមួយត្បូងកែវសាមញ្ញមានតម្លៃ។
I. ឧទ្ទេសនាម៖

នៅចំណុចប្រទាក់អេក្រង់ជ្រើស → ថ្ងៃ ព្រឹត្តិការណ៍កំណត់ម៉ោង មហាជនដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ ដើម្បីចូលចំណុចសកម្មភាព។

  1. វិធាន៖

- កម្រិតស្នើ៖ ឈានដល់ Lv150 អាចចូលរួមជាមួយមហាជនដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់។

មហាជនដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ទទួលពី NPC អគ្គមេដឹកជញ្ជូន។

                 NPC អគ្គមេដឹកជញ្ជូន

- គ្រប់តួអង្គអាចដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ ៤ លើករាល់ថ្ងៃ

- គ្រប់តួអង្គអាច់ប្លន់រទេះដឹកឥវ៉ាន់ ៤ ដងរាល់ថ្ងៃ

- ទទួលដឹកឥវ៉ាន់និងប្លន់រទេះដឹកឥវ៉ាន់ ត្រូវបានជូនដំណឹងដល់មហាជន

- ដឹកជញ្ជូននិងប្លន់រទេះឥវ៉ាន់ជោគជ័យ គឺគ្រប់សមាជិកទាំងអស់នៅដំណាក់អាថ៌កំបាំងនឹងត្រូវបានទទួលរង្វាន់បន្ថែម។

- គ្រាន់តែមិនខ្ពស់ជាងអ្នកលេង ៤ កម្រិតប៉ុណ្ណោះគឺអាចប្លន់រទេះដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់បាន។

- រទេះដឹកឥវ៉ាន់អាចផ្លាស់ទីដោយខ្លួនឯង អ្នកលេងត្រូវការតាមការពារ នៅពេលអ្នកលេងឈរនៅក្នុងជួរការពារមួយនៃរទេះដឹកឥវ៉ាន់ រទេះដឹកឥវ៉ាន់នឹងឈានដល់កម្រិតកំពូល អ្នកប្លន់រទេះឥវ៉ាន់ត្រូវតែវាយ​ផ្ដួលបានអ្នកការពាររទេះឥវ៉ាន់ទើបអាចមានសិទ្ធិវាយសម្រុករទេះដឹកឥវ៉ាន់បាន។
- ក្រោយពីរទេះដឹកឥវ៉ាន់ត្រូវប្លន់ ភារកិច្ចក៏មិនបានបរាជ័យ បន្តដឹករទេះឥវ៉ាន់ដែលត្រូវប្លន់ទៅដល់ទិសដៅនៅតែទទួលបានរង្វាន់ ពេលនោះរទេះដឹកឥវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានប្លន់ទៀតក្នុងសភាពកំពូល។

- រទេះដឹកឥវ៉ាន់ នូវពេលដែលត្រូវប្លន់ក៏ជូនដំណឹងដល់ដំណាក់អាថ៌កំបាំងសូមជំនួយ អ្នកលេងជាក្រុមដំណាក់អាថ៌កំបាំងអាចចុចសូមជំនួយផ្លាស់ទីកន្លែងដើម្បីទៅការពាររទេះដឹកឥវ៉ាន់។
- រង្វាន់នឹងចែកជូនតាមសំបុត្រ សូមចាបអរម្មណ៍ណា៎។

- 10:30-11:30, 17:30-18:30, 21:30-22:30 រាល់ថ្ងៃគឺជាវេលា x1.3 រង្វាន់

III. រង្វាន់៖