[សៀវភៅណែនាំ] សៀវភៅណែនាំ Alpha Test

ការណែនាំ 20-08-2020

[សៀវភៅណែនាំ] សៀវភៅណែនាំ Alpha Test

Chariya សូមប្រកាសជាឱឡារិកថា៖ ថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមានកំណែ test PK Legend ហើយណា៎អ្នកទាំងអស់គ្នា។ បងប្អូនប្រិយមិត្តបានត្រៀមជាស្រេចអាវុធសម្រាប់ប្រយុទ្ធ game ដែរហើយឬនៅ? បញ្ចូលថ្មទូរស័ព្ទ ម្ហូបចំណី ទឹក ស្បៀងអាហារត្រូវតែត្រៀមជាស្រេចបាច់នូវក្នុងរាត្រីកាលនេះ។ ថ្ងៃស្អែកនេះពួកយើងហ្នឹងបោះជុំហានជាផ្លូវការឈានចូលសមរភូមិ PK Legend យ៉ាងសាហាវ។

ដើម្បីជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមឲ្យវេលាពិសោធន៍ PK Legend នៅថ្ងៃស្អែក Chariya សូមកត់សម្គាល់ព័ត៌មានមួយចំនួនដូចមានខាងក្រោមនេះ៖

 • Link ទាញ៖
  -  Android: https://pklegend.onelink.me/pJiT/Fanpage
  -  Link APK: http://bit.ly/PK_LEGEND_APK_DOWNLOAD
 • ពេលវេលា Alpha test៖ ពីម៉ោង 10:00 ថ្ងៃ 21/08 ដល់ម៉ោង 17:00 23/08
 • បណ្តាញទូទាត់និងការបញ្ចូលមាសចូល game នឹងបានបិទមកក្នុងដំណាក់កាល AT។
 •  មិនមានប្រណាំង top ក្នុងដំណាក់កាល AT។
 •  Giftcode នឹងមិនត្រូវបានទទួលយកនៅក្នុងដំណាក់កាល AT។
 • បន្ទាប់ពីរយៈពេល AT តួអង្គទាំងអស់នៅក្នុងគណនីនឹងត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញ។
 • ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអប្បបរមាចំពោះបទពិសោធន៍ PK Legend៖
  - Android 7.0, RAM 3GB, ឧបករណ៍ផ្ទុកមេម៉ូរីអប្បបរមា 2GB។
  - iOS 11, ឧបករណ៍ផ្ទុកមេម៉ូរី 2GB។ (updating)


បងប្អូនយើងចូរបញ្ចូលថ្មទូរស័ព្ទឲ្យពេញបរិបូរដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធចា៎។ Chariya ប្រាប់ទុកជាមុនថា ប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយុទ្ធ game រហូតចុករោយអស់ដៃជើងណា៎។